25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Offentlig høring/Planendring for reguleringsplan «Fyllingsområdet», planID 2010001

Offentlig høring - Planendring for reguleringsplan «Fyllingsområdet», planID 2010001

Hovedutvalget Teknisk, utvikling og miljø har i møte 04.04.2022 TUM sak 14/2022 godkjent mindre endring av reguleringsplan Fyllingsområdet, planID 2010001. 

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12 -14, andre og tredje ledd, og:

I henhold til «Måsøy kommune delegeringsreglement 2019 – « er det vedtatt av Kommunestyret gjeldende plansaker, at Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø legitimeres vedtak gjennom at «utvalget gis myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan... «

Hovedutvalget Teknisk, utvikling og miljø har i samme møte opphevet deler av «reguleringsplan for fyllingsområdet», planID: 2010001.

planendring reguleringsplan.jpg

Hovedformålet med planendringen er å legge til rette for prosjektet «Ny redningsskøyte kai».

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelt innkomne klager på vedtaket.
Kommunens planvedtak kan innen tre uker fra kunngjøringsdato påklages skriftlig, jf. Forvaltningsloven kap. VI til:

Innspill merkes med "planendring for reguleringsplan, Fyllingsområdet" og kan sendes på flere måter:

  • E-post til postmottak@masoy.kommune.no 
  • Post til Måsøy kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund.
  • Innspillene kan også leveres inn på servicetorget i Havøysund.

Frist for å komme med innspill: 29. april 2022

Vedlegg:
Saksframlegg med vedtak
Plankart
Planbestemmelser
Kommuneplanens samfunnsdelHavneplan

Skjema