25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Forsiden/Offentlig høring/Kommuneplan for naturmangfold i Måsøy kommune 2023 - 2035

Det varsles om oppstart for utarbeidelse av «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune».

Måsøy kommune skal utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Det foreslåtte planprogram, (se vedlegg 2) til kommunedelplan for naturmangfold vil gi grunnlag for utarbeiding av selve planen. 

Planarbeidet og planprosessen vil følge plan- og bygningslovens krav, blant annet til høringer, medvirkning og politisk behandling.

Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 11 -13.

Plan- og bygningsloven §§ 4 – 1:
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planen. Planprogrammet skal belyse:

  • Formålet med planarbeidet
  • Planprosess med frister og deltakere
  • Opplegget for medvirkning
  • Tema og behov for utredninger

Navn

Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune

ArkivsakID

22/814

Vedlegg:
Saksframlegg vedtak KS
Planprogram – «Kommunedelplan for naturmangfold i Måsøy kommune»

Merk sak: 22/814

Frist for innspill senest 31.08.2022.

Merknader og innspill sendes til: postmottak@masoy.kommune.no eller Måsøy kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund

Skjema