25. nov. 2021 kl. 13:14

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19
Ring kommunenes koronatelefon (91 74 72 78), mandag til fredag fra kl 14.00 til 15.30 dersom du har spørsmål eller trenger råd/veiledning. Telefonen er ikke en legevaktstelefon og er kun betjent i ordinær dagtid.

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
Forsiden/Tjenester/Tekniske tjenester/Planverk og regulering

Planverk og regulering

Informasjon fra planavdelingen samt oversikt over kommunale, fylkeskommunale og statlige planer.

"Kommuneplanens arealdel" og "Kommunedelplan for Havøysund" fastlegger grove rammer for den totale arealbruken i Måsøy kommune. Disse rammene, sammen med fylkesplan for Finnmark og nasjonale rammer skal være retningsgivende for detaljplanlegging gjennom regulerings- og / eller bebyggelsesplaner.

Hensikten med reguleringsplan (og bebyggelsesplan), er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planens virkeområde skal benyttes og/eller vernes. Regulerings- og bebyggelsesplan består normalt av ett plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.

Oversikt over kommunale, fylkeskommunale og statlige planer

Kommunens reguleringsplikt begrenses til:
• De områder i arealdelen av kommuneplanen hvor det er gitt bestemmelse om at reguleringsplan må foreligge før utbygging kan skje
• Før det gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider

Kommunen kan ellers regulere når den finner det hensiktsmessig. Kommunen kan også dispensere fra ulike plankrav dersom det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak.

For ytterligere informasjon viser en til Miljøverndepartementets hjemmeside https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
og særskilt til veileder T-1381 http://odin.dep.no/md/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/022041-120041/hov003-bn.html

 

Alle forhold omkring planlegging reguleres av Plan- og bygningslovens bestemmelser.

For andre spørsmål omkring planarbeid eller at du bare har spørsmål til våre tjenester, kontakt arealplanlegger Stein Kristiansen på;
Telefon 41126769
send forespørsel til:

Måsøy kommune
Teknisk etat
9690 Havøysund

Skjema