Plankart

Andregangs høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel for Måsøy

Kommunestyret besluttet den 07.12.23 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 ut til nytt offentlig ettersyn og høring iht. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsuttalelser til planforslaget sendes Måsøy kommune (postmottak@masoy.kommune.no) innen 19. februar 2024.
Vennligst bruk vår referanse 23/1062 ved høringssvar.

Høringsdokumenter til planforslaget:

Spørsmål til høringen kan rettes kommunens saksbehandler Geir Leite eller planprosessleder Andreas Foss Westgaard (andreas.westgaard@henninglarsen.com, tlf. 488 99 377)

Varsel om konsultasjonsrett
Måsøy kommune viser til sameloven § 4-4 om kommunens plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Ønske om konsultasjoner i denne plansaken må meddeles kommunen innen rimelig tid.

Skjema