logo Måsøy kommune kystens perle

Forslag til skolerute 2024/2025 for Måsøy skolen

Måsøy kommune sender med dette ut forslag til skolerute for Måsøyskolen for skoleåret 24/25 til offentlig høring.                                  

Vennligst merk at høringssvar sendes på epost til: postmottak@masoy.kommune.no 

Forslag til skolerute er ute på offentlig høring i perioden 15.03. – 03.05.24. 

Høringsfrist er 03.mai 2024. 

§ 1 Formål og virkeområde
Forskriften gir informasjon om hvilke skole- og feriedager elevene har skoleåret 2024-2025. Elevene har rett og plikt til å møte på skolen på de fastsatte skoledagene. Forskriften gjelder for elever ved alle grunnskoler i Måsøy kommune skoleåret 2024-2025. Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kap. 4A er ikke omfattet. 

§ 2 Felles datoer 
Det er fastsatt i opplæringsloven at opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Datoer for oppstart og avslutning av skoleåret, samt høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie er felles for alle skoler. 

§ 3 Lokale variasjoner 
På nærmere vilkår, og etter at samarbeidsorgan, elever og foreldre har fått adgang til å uttale seg, kan det gjøres justeringer av planleggingsdager for hver enkelt skole. Dette skal godkjennes av kommunedirektøren.

§ 4 Tabell for forslag til skolerute 2024/25 
vedlagt. 

§ 5 Iverksetting og opphør
Denne forskrift trer i kraft 1. august 2024 og opphører 31. juli 2025.

Skolerute 24-25.png

 

Skjema