høtten barnehage

Hovedopptak Høtten barnehage 2022

Søknad om barnehageplasser foregår elektronisk.  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, og du får svar på søknaden innen utgangen av mars. 

Plass på hovedopptaket gis fra medio august 22. Det vil komme frem i tilbudsbrevene hvilken dato for oppstart som settes for ditt/deres barn.

Søke barnehageplass

Du kan søke barnehageplass elektronisk her: Elektronisk skjema finner du her.
Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.

Om rett til plass, hovedopptak og løpende opptak
hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med rett til plass i barnehage jfr. barnehageloven § 16.

  • Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt.
  • Må ha søkt innen søknadsfristen som kommunen har fastsatt.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven §§ 4-12 og 4-4, 2. og 4. ledd. har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Går foran andre barn, men gir ikke rett til plass.

Løpende opptak skjer gjennom hele året ved ledige plasser. Søknader til barn uten rett til plass i barnehage og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet ved løpende opptak.

Informasjon om opptakskriterier finner du i Vedtekter Høtten barnehage

Søknader registreres etter kommunale opptakskriterier, og de vurderes i henhold til opptakskriteriene for Høtten barnehage. 

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage sier noe om; saksbehandling, opptakskriterier, tildeling av plass og klagerett.

Har du/dere spørsmål – kontakt:
Helene Seppola, Styrer Høtten barnehage, tlf. 9094 1312, mail hes@masoy.kommune.no
Reneè B. Andersen, Virksomhetsleder oppvekst, tlf. 4628 0255, Mail rea@masoy.kommune.no

Høtten barnehages hjemmeside: https://hotten.barnehage.no/
Barnehagens årsplan: Årsplan 21-22

Diverse nyttig informasjon:
Pris og redusert betaling
Søknadsskjema og vedtekter
Barn med særskilte behov
Kontaktinformasjon og åpningstider
Barnehageloven
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v

Skjema