logo Måsøy kommune kystens perle

Måsøy kommunes Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Måsøy kommunes årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 -2027 ble behandlet i formannskapet 28.11.23, sak 101/2023.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtas slik:

 1. Eiendomsskatten for år 2024 vedtas slik:
  1. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger holdes på 4 promille.
  2. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
  3. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
  4. Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
   1. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
   2. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
   3. Skibua v/Havøysund Skiklubb
  5. Eiendomsskattesatsen for næringseiendommer holdes på 4 promille
  6. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i månedlige terminer, jf. esktl. § 25. Med 20. hver måned
  7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

 

2. Kommunale eiendomsgebyrer faktureres hver måned.

3. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2024.

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til gebyroversikt 2024.

5. Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost økonomiplan perioden

6. Prognosen for budsjettåret 2024 på skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

 

Rammetilskudd

87.889.000

Skatt på inntekt og formue

39.912.000

Produksjonsavgift, vindkraft og havbruk

26.500.000

Sum

154.301.000

7. Driftsramme vedtas iht. obligatoriske budsjettoversikter.

8. Investeringer vedtas iht. obligatoriske budsjettoversikter.


9. Lånerammen for budsjettåret 2024 vedtas slik:

 

Lån til egne investeringer, jf. kl. § 14-15

0

Lån til andres investeringer, jf. kl. § 14-16

0

Lån til videretildeling, jf. kl. § 14-17

3.000.000

Sum

3.000.000


10. Bruk av frie fond og overføring fra driftsbudsjett for budsjettåret 2024 vedtas slik:

 

Bruk av disposisjonsfond 

0

Bruk av ubundne investeringsfond 

0

Overføring fra driftsbudsjett 

530.000

Avsetning til disposisjonsfond 

8.448.311

 

11. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst mellom driftsrammene.

Forskriftsskjema §5.4-5-7 (se budsjettdokument).
 

Gebyrregualtivet i punkt 4. kvalitetssikres før endelig vedtak i kommunestyret.

1. Lekeplasser: vedtatt prosjekt på kr 300.000,- budsjettreguleres ned i 2023 og overføres til 2024. Prosjektet finansieres med disp.fond i 2024. 

2. Gunnarnes skole: vedtatt prosjekt på kr 5,5 mill budsjettreguleres ned i 2023 og overføres til 2024. Prosjektet finansieres med disp.fond i 2024.


Enstemmig vedtatt 
 

Budsjettet skal ligge ute til offentlig ettersyn i h.ht. Kommunelovens § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Link til budsjettet:   Årsbudsjett 2024 (apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net)

 

Skjema