Meddommer

Meddommere, forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer

I 2024 skal Måsøy kommune velge nye forliksrådsmedlemmer, meddommere til lagmannsrettet og jordskifteretten for perioden 1. januar 2025 til 31.desember 2028.

Dersom du er interessert i å foreslå deg selv eller andre kan du kontakte servicetorget på 78 42 40 00 eller postmottak@masoy.kommune.no.

Du forplikter deg ikke ved å melde interesse, og du (eller den du foreslår) blir kontaktet før sakene går til politisk behandling.

Fristen for å foreslå kandidater er:

  • Jordskifteretten (meddommere og skjønnsmedlemmer) 1.juni.2024
  • Lagmannsretten 1.juni 2024
  • Forliksrådet 1.august 2024

Forliksrådsmedlemmer

Forliksrådet skal være et lavterskeltilbud som bidrar til at flest mulig tvister blir løst utenfor domstolene. Forliksrådsmedlemmer er dommere ifølge domstolloven § 52. Oppgaven til forliksrådet er hovedsakelig å sette seg inn i sakene, herunder lytte til partene, mekle og skrive en dom med begrunnelse som tilfredsstiller kravene i tvisteloven § 6-12, tredje ledd.

Domstolloven § 27 gir bestemmelser om forliksrådets sammensetning. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert som både faste medlemmer og vararepresentanter. Kommunestyret velger en av medlemmene til formann (leder). Dersom formannen har forfall så trer den av de to andre som er nevnt først inn som formann i det aktuelle møte.

De som kan oppnevnes som forliksrådsmedlemmer må oppfylle følgende krav:

De må være norske statsborgere som er vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Med vederheftig så menes det her «betalingsdyktig», altså at vedkommende må kunne dekke sine økonomiske forpliktelser.

De må ha fylt 25 år.
De må være under 70 år ved valgperiodens start, altså 1. januar 2025.
De som velges skal være særlig egnet til oppgaven og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
De må ikke bo i Måsøy kommune, men de som bor utenfor kommunen kan nekte å bli valgt.
De må ikke være utelukket på grunn av stilling etter bestemmelsene i domstolloven § 71.
De må ikke være utelukket på grunn av vandel etter bestemmelsene i domstolloven § 72.
Kravet om å beherske norsk skriftlig og muntlig er mer omfattende for forliksrådsmedlemmer enn for meddommere. Loven spesifiserer ikke nøye hva dette innebærer, men i odelstingsproposisjon nr.22 (2006-2007) punkt 12.1 så fremgår det at kravet om tilstrekkelige norskkunnskaper er mer omfattende for forliksrådsmedlemmer enn for meddommere.

Det står mer informasjon om forliksrådet på politiet sine nettsider og regjeringens nettsider. Forliksrådsmedlemmers godtgjøring er regulert av tvistelovforskriften § 2.

Meddommere til lagmannsretten

Måsøy kommune skal velge 1 kvinne og 1 mann som meddommere til Hålogaland Lagmannsrett.
Lagmannsretten tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivilsaker og straffesaker som kommer fra tingrettene og jordskifterettene.
Domstolloven §§ 70-72 gjelder også for meddommere til lagmannsretten. Se i kapitelet om meddommere til tingretten for mer informasjon om dette.
Personer som velges som meddommere av lagmannsretten kan ikke være meddommere i tingretten, men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges.

Meddommere og skjønnsmedlemmer 

Jordskifteretten
Jordskifteretten jobber med saker som behandles etter jordskiftelova. Detter er hovedsakelig tvister knyttet til fast eiendom og rettigheter til eiendommer.

Domstolloven §§ 70-72 gjelder også for meddommere til jordskifteretten. Se i kapitelet om meddommere til tingretten for mer informasjon om dette.

I tillegg så er det krav om at meddommere til jordskifteretten ifølge jordskiftelova § 2-5, første ledd, skal være «[…] kunnige i saker som jordskifteretten til vanlig har.» Dette betyr at meddommere til jordskifteretten skal være kyndige i ett eller flere av de kyndighetskategoriene som er oppgitt for skjønnsmedlemmer. Listen over kyndighetskategoriene står under kapitelet om skjønnsmedlemmer.

Jordskiftemeddommere deltar også som regel på befaringer i skog og mark. De som velges må derfor kunne ferdes i terreng.

Skjønnsmedlemmer
Skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) deltar i både tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten som en type sakkyndige meddommere. Som regel er skjønnsmedlemmenes formål å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Det er fylkestinget som oppnevner skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommunene og tingrettene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2024.

Det er viktig at kommunen oppgir hvilken stilling kandidatene har og hvilket fagområde de er særlig kyndige i. Domstolene har gitt beskjed om at de har lite behov for skjønnsmedlemmer med «alminnelig kompetanse». Trøndelag jordskifterett har opplyst at de har særlig behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse innen arealplanlegging, landbruk, reindrift og entreprenørvirksomhet.

Alle skjønnsmedlemmer skal plasseres i en av følgende kyndighetskategorier:

Landbruk
Skogbruk
Arealplanlegger
Eiendomsutvikler
Entreprenør
Arkitekt
Megler
Takstmann
Revisor/økonom
Fast eiendom
Reindrift
Annet

Det er ikke lovbestemte krav til kjønnsrepresentasjon når kommunene vedtar forslag på skjønnsmedlemmer.

Domstolloven §§ 70-72 gjelder også for skjønnsmedlemmer, med unntak av den øvre aldersgrensen. Det er ingen øvre aldersgrense for skjønnsmedlemmer. Se i kapitelet om meddommere til tingretten for mer informasjon om valgbarhetskriteriene.

Skjema