2022

Ordførerens hjørne 29. April

Akkurat nå, på denne tiden av året, sliter jeg med den forferdelige værsykdommen. 

Vi nærmer oss mai, og våren har vist seg med sol og snøsmelting. Plutselig endrer alt seg. Glatte veier, snøfokk, meldinger på radio om kolonnekjøringer og stengte veier. Det er nok nå. Nå vil jeg legge bort spaden og vinterjakken.
Som ordfører har jeg nok å henge fingrene i. Mange oppgaver gir meg ekstra energi, og når jeg i tillegg møter mange hyggelige folk i hverdagen min er det en fryd når hverdagen er nesten normal etter pandemien. Denne uka har ikke vært noe unntak, selv om vi selvsagt også har noen utfordringer som vi må løse, og kan diskutere høylytt om både politikk og administrative oppgaver.

Samhandling og kundeservice
Mandag morgen hadde jeg en samtale med kommunedirektøren om hvordan kommunen kan bli bedre på kommunikasjon og informasjon. Informasjon til innbyggere og ansatte er viktig for å avklare saker og oppgaver, både administrativt og politisk. Vi ønsker å yte god service og levere gode tjenester til alle som er i kontakt med Måsøy kommune, og da er det alle vi som enten jobber her, eller er folkevalgt, som er kommunens kontaktpersoner for innbyggere og brukere. Digitale løsninger er én ting, men kontakt med hyggelige og hjelpsomme mennesker er noe helt annet.

Vi har også snakket om hvordan vi kan gjøre våre politiske møter digitalt tilgjengelig for innbyggere og presse, spesielt siden vi ikke har en fast kommunestyresal. Administrasjonen vil se på løsninger for både møteplass og digitale løsninger, og jeg håper dette etterlengtede tilbudet snart er på plass.

KVU Nord-Norge
Statens vegvesen jobber intenst med konseptvalgutredning (KVU) for både jernbane og veier i nord. For vår del er transportkorridoren fra hav til marked veldig viktig, og jeg har vært heldig og fått deltatt i flere møter i en «politisk samrådsgruppe» som har kommet med mange innspill til dette arbeidet. Denne uka hadde vi et Teams-møte hvor enkeltområder som f.eks. Kyst-finnmark ble sett på. I vegvesenets notater fra seminarer med kommunene kan man fra Finnmark lese: «Dyrt, og til dels dårlig, flytilbud», «Problemstrekninger og stengte veier», «Fiskerihavner og båtruter til veiløse bygder». Det er betryggende når jeg i referatet etter denne ukas møte kan lese: «Fv 889 er en viktig transportveg for fisk. Den må ikke glemmes». Jeg har god tro på at dette arbeidet vil ende opp i et stort løft for nord, men det er en lang vei før man er enige om prioriteringene.

Innlegg på Hurtigruta
Denne uka har Stortingets kommunal- og forvaltningskomite vært på reise i nord, og jeg var invitert om bord på nordgående Hurtigrute for å holde et innlegg for komiteen om arealutfordringer i Finnmark, da spesielt i kommunene som er medlem av Vest-Finnmark Rådet.

Arealene forvaltes av kommunene, men det legges mange føringer for hva som skal tas hensyn til. Allikevel går dette greit, så lenge det finnes et godt regelverk og «verktøy» for å gjennomføre arealplanlegging. Vi opplever vel at dette er litt variabelt, og at man egentlig ikke har selvråderett over egne arealer i kommunene. Innlegget mitt tok utgangspunkt i Vest-Finnmark Rådets uttalelse; «Det må være rom for alle i Finnmark», og det var en lydhør komite som hadde mange spørsmål om temaet. Det ble også tid til en samtale om infrastruktur som bredbånd, mobildekning, strøm etc.

LOSA i radio
Da jeg kom på land i Honningsvåg ble jeg stoppet at «Kringkastingssjæfen», Raymond Elde, i Radio Nordkapp som ville ha et intervju med meg. Bilen min ble radiostudio, og vi hadde en lang og hyggelig samtale om utfordringer i distriktene, ungdom og LOSA, finansiering av skoletilbud, og litt om hva komiteen hadde sagt og spurt om på hurtigruta. Hadde de lært noe, og hadde de fått noen aha-opplevelser? Jo, jeg mener de fikk et godt innblikk i hva noen tar som en selvfølge mens vi til tider må kjempe for de samme tingene. Kollektivtrafikken må fungere, vi må ha mobil og bredbåndsdekning, vi må kunne utvikle Finnmark på lik linje som andre områder i landet.

Fylkeskommunen har bedt LOSA-kommunene om økonomisk støtte for opprettholdelse av tilbudet, og vi jobber i kommunene for å finne løsninger på dette sammen med fylkesrådet.

Videregående opplæring er en fylkeskommunal oppgave. Prinsipielt mener jeg dette blir helt feil at vi som en liten kommune skal gå inn og sponse fylkeskommunen. Fylkeskommunen må først se på alle videregående tilbud som har for få søkere, og deretter prioritere. Her har kun LOSA-kommunene blitt bedt om et økonomisk bidrag. For all del, vi løser dette – fordi det er våre unge vi snakker om!     

Her kan du høre intervjuet.

Spør en ungdom
Onsdag ettermiddag møtte jeg fritidslederen, og representantene fra ungdomsrådet som var med til Statsforvalterens vintermøte. Nå må vi jobbe med oppgavene vi ble enige om i Alta. Fritidslederen og ungdomsrådet skal få et bedre innblikk i saksbehandling, deltakelse og medvirkning, og tips til hvordan man kan få frem ungdommenes stemmer og saker. Ordføreren vil delta i noen møter med ungdomsrådet, for å støtte ungdommene «politisk/faglig» i møtene, når vi skal få rutiner og struktur på plass. Fritidslederen, som er ungdomsrådets koordinator, skal også få en innføring i saksbehandling og møtekalender, slik at ungdomsrådets saker kommer frem til politikerne – til riktig utvalg og til riktig tid.

Drøftingsmøter areal
Flere aktører ser mot Måsøy kommune med tanke på industriarealer, og parallelt med dette jobber vi med kommuneplanens arealdel. I løpet av uka har vi hatt to møter hvor areal, mulige industriområder, strøm, vann, beiteområder, osv. har blitt diskutert.

Som ordfører synes jeg det er hyggelig at næringsaktører ser på vår kommune som en aktuell kommune å etablere seg i, samtidig som jeg også er klar over at man kan havne i arealkonflikter – som ellers i Finnmark. Derfor er det viktig for kommunen å ha en godt gjennomarbeidet arealplan, som etter innspill og høringer skal ha ryddet vekk konflikter og ønsker som ikke lar seg gjennomføre. Vi ha tatt oss god tid og tatt med flere innspill til planarbeidet, men nå har vi satt strek for innspill i denne omgang. Nå skal planområdene igjennom en konsekvensvurdering, før den sendes ut på høring. Jeg håper vi kan ha på plass en endelig vedtatt arealplan tidlig i 2023.

På kalenderen:

  • Ingøy grendelag/Måseggfestivalen
  • Møte med fritidslederen/ungdomskoordinatoren
  • Møte i Måsøy Næring og Havn KF
  • Formannskapsmøte
  • Representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Finnmark
  • Representantskapsmøte i Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS

 

«Dersom du vèl å ikkje gleda deg over snøen,

vil du ha mindre glede i livet,

men same mengde snø».

Ukjent

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema