Forsiden/Teknisk/Brannvesen

Brannvesen

Måsøy brann og redning er delt opp i en beredskapsavdeling og en forebyggende avdeling.

 

Beredskapsavdelingen er de som "rykker ut" når ulykken er ute. Denne avdelingen disponerer mannskap og materielle resurser til å kunne ta seg av "normale" branner og ulykker. Ved større og/eller kompliserte branner eller ulykker kan man gjennom etablerte bistandsavtaler forvente hjelp og bistand fra nabobrannvesen. Les mer om beredskapsavdelingen her.

Forebyggende avdeling er de som gjennom tilsyn og kontrollerende virksomhet skal prøve å minimere muligheter for at brann og ulykker skal oppstå. Forebyggende avdeling v/feieren utfører bla. kontroll av piper og ildsteder. I tillegg bistår avdelingen ved gjennomføring av brannsikkerhetskurs og lignende. Les mer om forebyggende avdeling her.


Kontaktinformasjon

Brannsjef      Alieu Jaiteh        94 89 78 67        


Relevante linker 

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Norges Branntekniske Laboratorium - SINTEF
Norsk brannvernforening
Norges brannskole


De viktigste lover og forskrifter

Brann og eksplosjonsvernloven  
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 
Forskrift om landtransport av farlig gods
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
 

For andre lover, forskrifter og veiledninger anbefaler en å benytte seg av Lovdata sin database som inneholder alle relevante lover og forskrifter. Aktueller temaveiledninger kan hentes ut via hjemmesiden til DSB
 

Mer informasjon

Skjema