Home/Offentlig høring/Høring om endring av skolestruktur i Måsøy kommune fra og med skoleåret 2024/2025
logo Måsøy kommune kystens perle

Høring om endring av skolestruktur i Måsøy kommune fra og med skoleåret 2024/2025

Det ble vedtatt i kommunestyremøte 07.12.23, sak 39/23 at opplæringstilbudet ved Gunnarnes skole skal utredes senest mars 2024 for videre politisk behandling. I den forbindelse er det utredet 3 alternativer til vedtak. Disse tre alternativene ligger mellom dagens drift og endring av skolestruktur/skolegrense, enten tidsbegrenset eller permanent.  Kommunedirektøren følger opp vedtaket med å sende ut forslag til 3 alternative skolestrukturer på høring.

Saksfremlegget som ble lagt til politisk behandling i HKO 21.03.24, sak 14/2024 er vedlagt høringen.

Vedtak i HKO 21.03.23, sak 14/2024:

«Kommunestyret vedtar utredning og plan for endring av skolestruktur i Måsøy kommune i henhold til alternativ 3 i saksutredningen, gjeldende fra skoleåret 24/25. Saken legges opp til endelig politisk behandling i kommunestyret, juni 2024 når medvirkningsplikten/høring er gjennomført av forslaget om endring er fullført».


I saksutredningen er det lagt frem 3 alternativer:

Alternativ 1:

Drifte slik det gjøres i dag 1. – 10. trinn ved Gunnarnes skole.

Har du/dere synspunkter, kommentarer eller bemerkninger til forslaget?

Alternativ 2:

Drifte med 1. – 4. trinn, kun barneskole på Gunnarnes skole fra skoleåret 24/25

Har du/dere synspunkter, kommentarer eller bemerkninger til forslaget?

Alternativ 3:

Endring av skolekretsgrense, gjeldende fra skoleåret 24/25.

Har du/dere synspunkter, kommentarer eller bemerkninger til forslaget

 

Høringsinstanser

Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Høringen publiseres på hjemmesiden til kommunen. 

  • Virksomhetsleder/rektor sikrer at saken tas til behandling i elevrådet, samarbeidsutvalget og i personalet.
  • Ungdomsrådet
  • Arbeidstakerorganisasjonene
  • Boreal Sjø AS
  • Skolehelsetjenesten
  • PPT Midt Finnmark IKS
  • RSK Midt Finnmark
  • Andre som ønsker å uttale seg

Høringsinnspill må framsendes skriftlig og signert til postmottak@masoy.kommune.no

Det er også mulig å oversende merknader og innspill til postadresse Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund.

Innspill som framsendes andre adresser enn opplyst ovenfor, eller etter høringsfristen, kan ikke påregnes å bli behandlet og hensyntatt.

Innspill merkes med: «Høring om endring av skolestruktur i Måsøy kommune fra og med skoleåret 24 -25, sak 24/361».

Høringen er satt til 8 uker, med høringsfrist 20.05.24.

Innspillene vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten, og derfor bør sensitiv eller personlig informasjon unngås. Det er en omfattende høring med mange alternativer, så det oppfordres til at høringsuttalelsene er tydelig på hvilke alternativer de gis på. Det kan gis uttalelse på alle alternativene eller på utvalgte alternativer til fremtidig skolestruktur.

Kontaktperson for høringen er konstituert kommunalsjef for kultur og oppvekst, 
Reneè B. Andersen, telefon 462 80 255.


Plan for behandling av saken:

Høringsbrev sendes ut 22.03.24. 

Barnets beste vurdering gjennomføres

Medvirkningsmøte på Rolvsøya i høringsperioden.

Høringssvarene behandles av administrasjonen etter høringsfrist.  

Saken legges til politisk behandling i ekstraordinært kommunestyremøte  juni 2024.


Regelverk og saksbehandling:

Opplæringslovens § 8 omhandler nærskoleprinsippet som tilsier at eleven har rett til å gå å den skolen som ligger nærmest eller den skolen de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene sokner til. Måsøy kommune har ikke forskrift om skolekretsgrenser. Det forutsettes i den videre saksbehandlingen, at det ikke har vært utarbeidet noe forskrift for skolekretsgrenser.

Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet for den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på kommunestyrets skolefaglige, økonomiske, politiske eller samfunnsmessige prioriteringer.

Barnekonvensjonen forplikter kommunen på at det skal legges vekt på barnets beste, også i saker om skolestruktur, jfr. artikkel 3 nr.1. Den lyder «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn»

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et rundskriv Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012 | udir.no,om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturer, herunder ved nedleggelse av grunnskoler. Rundskrivet skal bidra til ensartet og korrekt regelverksetterlevelse.

Jfr. overnevnte rundskriv udir-2-2012, er kommunale vedtak om endring av skolestruktur, for eksempel nedleggelse av en skole, ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak.

Det er likevel et ulovfestet forvaltningsprinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak. Dette betyr at forslag til endring av skolekretsgrenser og nedlegginger av skoler skal legges ut til høring.

Det finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen for å uttale seg skal være i saker om skolestruktur. Justis- og Beredskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for forskriftsarbeid i kommunen, og anbefaler her å benytte to måneders høringsfrist.

Administrasjonens vurdering:

Utfra en helhetlig vurdering med vekt på at skoletilbudet til alle elever i Måsøy kommune skal være faglig, pedagogisk og sosialt forsvarlig, med et ansvar for å oppfylle mål og krav i læreplanverket og opplæringsloven, anser administrasjonen at det eneste forsvarlige valget er at skolegrensene i Måsøy kommune endres og at elevene ved Gunnarnes skole integreres ved Havøysund skole fra høsten 2024. Enten tidsbegrenset eller som en permanent ordning.

Administrasjonens vurdering baseres på de potensielle konsekvensene av endringene, både positive og negative. Dette omfatter forventet effekter på elevenes skolegang, transportavstander, sosiale dynamikk og andre relevante faktorer.

Elevmiljøet er lite og har vært synkende de siste årene, og det er en stor utfordring å rekruttere og beholde lærere ved Gunnarnes skole.

Opplæringsloven setter krav om likeverdig rett til utdanning. Det betyr bla at ethvert barn i Norge skal ha tilgang til grunnopplæring, og det er kommunens ansvar at denne målsettingen blir virkelighet for alle elever i skolepliktig alder i Måsøy kommune. 

Skolen har store nok arealer til å betjene elevtallet, men det er behov for oppgradering og tilpasning av arealene i tråd med dagens krav. Dette er utredet og kostnadsberegnet, og lagt opp som egen politisk sak. 

Det oppfordres til en faglig debatt om endring av skolestruktur, der kvalitet på opplæringen til elevene blir vektlagt.

Link til saksfremlegg:

https://innsyn.acossky.no/masoy/wfdocument.ashx?journalpostid=1100021681&dokid=40772&versjon=11&variant=A&

 

Øivind Næss

Kommunedirektør

Skjema