Home/Kultur og oppvekst/Høtten barnehage/Hovedopptak, søknadsskjema, vedtekter
logo-barnehage

Hovedopptak, søknadsskjema og vedtekter

Hovedopptak

Høtten barnehage barnehageåret 2024/2025

Søknad om barnehageplasser foregår elektronisk.  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, og du får svar på søknaden innen utgangen av mars. Plass på hovedopptaket gis fra medio august 24. Det vil komme frem i tilbudsbrevene hvilken dato for oppstart som settes for ditt/deres barn.

Søke barnehageplass

Du kan søke barnehageplass elektronisk her:  Søknadsskjema barnehageplass
Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.
Har du en eksisterende søknad vil ikke en ny søknad bli registrert.

 

Om rett til plass, hovedopptak og løpende opptak

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med rett til plass i barnehage jfr. barnehageloven § 16.

  • Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt.
  • Må ha søkt innen søknadsfristen som kommunen har fastsatt.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven §§ 4-12 og 4-4, 2. og 4. ledd. har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Går foran andre barn, men gir ikke rett til plass.

Løpende opptak skjer gjennom hele året ved ledige plasser. Søknader til barn uten rett til plass i barnehage og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet ved løpende opptak.

Informasjon om opptakskriterier finner du i  vedtekter for Høtten barnehage. Disse er under revidering. Blant annet er barnehageplass i Høtten barnehage gratis.

Søknader registreres etter kommunale opptakskriterier, og de vurderes i henhold til opptakskriteriene for Høtten barnehage. 

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage sier noe om; saksbehandling, opptakskriterier, tildeling av plass og klagerett.

 

Har du/dere spørsmål – kontakt:

Helene Seppola, Styrer Høtten barnehage, tlf. 9094 1312, Mail: hes@masoy.kommune.no

Reneè B. Andersen, Konstituert kommunalsjef for kultur og oppvekst, tlf. 4628 0255, Mail: rea@masoy.kommune.no

 

Høtten barnehages hjemmeside: Hjemmeside Høtten barnehage

Diverse nyttig informasjon:

 

 

Skjema