Home/Tekniske tjenester/Vann/Vannverk

Vannverk i Måsøy kommune

 

Havøysund vannverk:Forsyner ca 570 husstander. Totalt ca 1500 personer inkl. skole, barnehage, helsesenter, forretninger og hotell.

 

 

Det blir installert nytt renseanlegg som er basert på elektroklorering, samtidig som det blir montert nye pumper, og driftstekniske overvåkningssystemer. Dette vil skje inneværende vinter.


Ingøy vannverk:
Oppgradert i 2001, her er det nye brønner og nytt vannbehandlingsanlegg. UV-rensing + klor reserveanlegg. Ingøy Vannverk forsyner i dag ca 75 personer med drikkevann. (fast bosetting og hytter/sommerbosetting) samt til bla. skole, barnehage, fiskeforedlingsbedrift (Ingøy Fisk) m.m. i Ingøy tettsted.


Snefjord vannverk:
Forsyner i dag drikkevann til ca. 60 husstander/fritidsboliger, samt ett fiskemottak i Snefjord tettsted.


Gunnarnes vannverk:
Tufjord Vannverk, vannverket forsyner drikkevann til 18 husstander/hytter, samt til fiskemottak. Det er installert UV-anlegg på fiskebruket.


UV-anlegg:
Alle typegodkjente UV-aggregater har vært igjennom en vurdering av Folkehelsa. Denne ordningen har til hensikt å sikre at de UV-aggregater som installeres ved norske vannverk oppfyller visse minimumskrav med hensyn til desinfeksjonseffekt og kontroll-/overvåkingsutstyr. Ved typegodkjenning foretas kapasitetsberegning av UV-aggregater for å sikre at vannet blir utsatt for en tilstrekkelig høy UV-dose ved passering gjennom aggregatets bestrålingskammer.


Kloranlegg:
Klor er det mest kjente desinfeksjonsmiddel for drikkevann og har vært benyttet i over hundre år. Desinfeksjon er en prosess som inaktiverer ("dreper") smittestoffer og reduserer antallet til et nivå som ikke lenger medfører smittefare. Riktig brukt er klor et godt egnet og trygt middel for å sikre god kvalitet på drikkevannet. Når drikkevannet har et lavt fargetall, er nødvendig klordose vanligvis så lav at lukt- og smaksulempene er marginale. En så lav klortilsetning vil også begrense dannelsen av potensielt helseskadelige klororganiske forbindelser. I denne sammenheng er det verd å minne om at man internasjonalt regner at intet enkeltstående hygienisk tiltak har reddet flere liv enn klorering av drikkevann.


Litt mer om vann sakset fra Aschehoug 2KJ
Hva er vann?
Alle vet jo hvordan vann ser ut for vi drikker jo det til stadighet.... Men hva er egentlig vann?
• Vann fryser ved 0 grader celsius og koker ved 100 grader celsius
• Vann har ikke lukt, smak eller farge
• Vann er livsviktig for alt levende på jorda
• Vannets koke og frysepunkt varierer avhengig av hvor høyt og lavt du er i atmosfæren
• Vann er tyngst ved 4 grader celsius
• Vann er en av de beste løsemidlene vi har på Jorda
• Vann har en densitet på 1 g/cm3 ved 4 grader celsius
• 70% av Jorda er dekket av vann

Skjema